2. Vilvoorde, veilig en proper

Automobilisten die met 80 km per uur door een zone 30 vlammen, vrachtwagens die het bord ‘maximaal 3,5 ton’ negeren, blikjes die op straat worden gegooid, lege flessen sterkedrank die achterblijven in het park, auto’s die half op de stoep staan zodat je er met de kinderwagen niet meer door kan ... Het getuigt van weinig respect tegenover andere inwoners.

Het zorgt er ook voor dat het onveiligheidsgevoel in Vilvoorde groter is dan elders in Vlaanderen. Vorig jaar is de geregistreerde criminaliteit - vooral woninginbraken en diefstallen in auto’s - weer gestegen. Ook drugsbezit, dronkenschap, fysiek geweld en zedenfeiten namen de laatste jaren toe. En een voetbalploeg die op korte tijd zeven keer af te rekenen kreeg met vandalen? Totaal onaanvaardbaar!

Onze visie: In 2025 is Vilvoorde een stad waarin de regels die Vilvoorde veiliger en properder maken kordaat en strikt worden nageleefd. Die regels gelden voor iedereen. Zonder uitzondering.

Begin 2019 komt er een informatiecampagne waarin de spelregels in Vilvoorde nog eens helder worden uitgelegd. Het is belangrijk de inwoners regelmatig te blijven informeren over hun rechten en plichten. Nu is het vaak niet duidelijk waar je wel of niet mag parkeren of welk deel van de openbare ruimte je zelf moet onderhouden. Of raak je verward door te veel verkeersborden op eenzelfde plek. Wie in Vilvoorde komt wonen, wordt bij zijn inschrijving grondig geïnformeerd over de spelregels. De stad wijst nieuwe handelaars uitdrukkelijk op het gebruik van het Nederlands, bijvoorbeeld bij gevelreclame.

Voor samenlevingsregels geldt bij overtreding absolute nultolerantie. Zo niet wordt samenleven in onze stad onmogelijk. Concreet gaat het vooral om het respecteren van de zone 30-regel; het bannen van zwaar verkeer uit woonwijken of de omgeving van scholen; een hardere aanpak van zwerfvuil en sluikstorten; streng optreden tegen agressie op straat en tegen foutparkeerders die de veiligheid van fietsers en voetgangers in gevaar brengen. Sluikstorters, bijvoorbeeld, moeten als alternatieve straf een tijdje meelopen met de reinigingsdiensten.

Vooral fietsers en voetgangers zijn kwetsbaar in het verkeer. In zone 50 (of meer) moeten zij duidelijk gescheiden worden van gemotoriseerd verkeer. Elk obstakel dat het fietsen bemoeilijkt - zoals onkruid - wordt verwijderd en er komen goed zichtbare oversteekplaatsen bij. Als fietspaden om een of andere reden onderbroken worden en fietsers de rijweg op moeten, is er ‘rugdekking’ nodig, bijvoorbeeld met bloembakken op de rijweg. In het centrum komen er, in overleg met buurtbewoners, enkele fietsstraten. We steunen fietslessen voor doelgroepen, onder andere over elektrisch fietsen. Fietsdiefstal bestrijden we met meer veilige fietsenstallingen, zeker op plaatsen die veel bezocht worden. Het respect dat fietsers krijgen, moeten ze uiteraard ook zelf tonen tegenover voetgangers. Dat is nu niet altijd het geval.

Schoolgaande jongeren krijgen bijzondere aandacht. Ouders moeten hun kinderen met een gerust gevoel naar school kunnen laten fietsen. Ons streefdoel is dat alle kinderen vanaf 7 jaar autonoom op een veilige manier naar en van school kunnen fietsen. Waar mogelijk komen er schoolstraten, zonder gemotoriseerd verkeer tijdens de spits, gecombineerd met ‘stapspots’ waar ouders hun kinderen kunnen afzetten en ophalen en vanwaar de kinderen begeleid naar school wandelen. Er komt een fietsroutekaart met de veiligste routes naar school.

Het promoten van respect op straat en burgerzin moet een absolute prioriteit zijn voor het volgende stadsbestuur. Iedereen heeft een rol te spelen: de ondernemer die hard optreedt tegen drugs in zijn café; de wijkagenten die goed bereikbaar moeten zijn; de inwoners die deel uitmaken van een buurtinformatienetwerk of anderen aanspreken op asociaal gedrag; de gemeenschapswachten die meewerken aan een groter veiligheidsgevoel en nauw kunnen samenwerken met de politie. Samen geraken we er.