STAD VILVOORDE ZET EXTRA IN OP WOONKWALITEIT IN HET CENTRUM
Maandag 28 maart 2022 keurde de gemeenteraad het reglement rond het verplichten van het conformiteitsattest voor huurwoningen unaniem goed. De stad wil op deze manier de woningkwaliteit in het centrum van de stad opwaarderen.


Een conformiteitsattest wordt afgeleverd door de stad als de woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. Aan de hand van een technisch verslag gaat de woningcontroleur van de stad na of een woning conform, veilig en gezond is.


"Idealiter verplichten we het conformiteitsattest voor alle huurwoningen in onze stad maar dat is helaas niet realistisch. Daarom wordt er gefocust op huurwoningen die deel uitmaken van een gebouw waarvan het aantal woongelegenheden werd gewijzigd zonder vergunning en dat op vraag van de eigenaar alsnog in het vergunningenregister wordt opgenomen als zijnde vergund geacht. De ervaring leert ons dat deze panden vaak woningkwaliteitsproblemen kennen" zegt CD&V Schepen voor Wonen Tine Paredis.

Elke huurwoning die deel uitmaakt van een gebouw dat vanaf inwerkingtreding van dit reglement in het vergunningenregister van de stad wordt opgenomen als vergund geacht, ter regularisatie van een onvergunde opdeling, dient verplicht over een conformiteitsattest te beschikken. Een vergund geacht gebouw is een onroerend goed waarvan het aantal woongelegenheden werd gewijzigd zonder vergunning en dat ter regularisatie op vraag van de eigenaar alsnog in het vergunningenregister wordt opgenomen als zijnde vergund geacht. De destijds geldende stedenbouwkundige wetgeving rond onder andere het opdelen van een woning in meerdere woongelegenheden maakt het opdelen van een woning in meerdere woongelegenheden vergunningsplichtig sinds 1 mei 2000 met uitzondering van bepaalde verbouwingswerken sinds 1996.


Door de verplichting van het conformiteitsattest in te voeren worden eigenaars waarvan het pand stedenbouwkundig reeds werd geregulariseerd, toch nog verplicht een minimale woningkwaliteit te voorzien. Aangezien het totaal aantal gekende onvergund opgedeelde woningen in onze stad aanzienlijk is, focussen we eerst op de anden gelegen in het centrum. In het centrum bevinden zich historisch gezien de oudste panden met vaak de grootste problemen. We hopen een tiental dossiers per jaar te kunnen behandelen, aldus schepen voor wonen Tine Paredis (CD&V).


De woning krijgt geen conformiteitsattest als ze ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard of als er onvoldoende rookmelders aanwezig zijn. Wanneer de woning bij de controle ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt, komt deze woning
op de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen. De eigenaar krijgt één jaar de tijd om de woning in orde te stellen, zo niet wordt hij hiervoor aanzienlijk belast. Bij een ongeschikt verklaring kunnen de bewoners meestal blijven wonen in de woning wanneer de eigenaar de nodige werken uitvoert. Wanneer een woning onbewoonbaar wordt verklaard, moet de bewoner de woning verlaten en (tijdelijk) verhuizen naar een andere woning omdat de veiligheid van de bewoner(s) in gedrang komt.

De bewoners worden bij een ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring niet aan hun lot overgelaten. Integendeel, de kwaliteit van wonen staat hier centraal. Ze hebben recht op een huursubsidie en kunnen terecht voor begeleiding in de zoektocht naar een nieuwe woning bij het Sociaal Huis en het CAW. In het geval van onbewoonbaarheid hebben ze recht op een versnelde toewijzing bij de Sociale huisvestingsmaatschappij zegt CD&V schepen Tine Paredis, bevoegd voor wonen.


Het conformiteitsattest wordt verplicht gesteld voor panden die vanaf de inwerkingtreding van dit reglement in het vergunningenregister worden opgenomen als vergund geacht. Het reglement treedt in werking op 1 juli 2022 na definitieve goedkeuring door de Vlaamse minister bevoegd voor wonen. Sinds 18 oktober 2021 is de stad door de minister van wonen vrijgesteld van adviesverplichting in de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring voor welbepaalde dossiers. Dit wil zeggen dat de stad voor deze dossiers zelfstandig, zonder advies van Wonen-Vlaanderen een beslissing kan nemen wanneer de woonkwaliteit in het gedrang komt en dus zo ook sneller kan schakelen. Zo heeft de stad ook een vrijstelling voor proactieve controles inzake de onvergunde opgedeelde woningen. 

De eigenaar van een huurwoning die één jaar in het register van huurwoningen staat die verplicht over een conformiteitsattest dient te beschikken, maar die niet over een conformiteitsattest beschikt, kan bestraft worden met een administratieve geldboete, met een maximum van 350 EUR. Bijkomend zal het niet meer mogelijk zijn om personen in te schrijven in het bevolkingsregister op het adres van een huurwoning die in het register voorkomt en na één jaar nog niet over een conformiteitsattest beschikt.