Politiek Café 7 juni 2013
CD&V Vilvoorde
N°2 - 16/06/2013
 
 

Verslag van het Politiek Café van 7 juni 2013

Eerste geslaagde editie van het 'Politiek Café' van CD&V-Vilvoorde

Op 7 juni organiseerde CD&V-Vilvoorde haar eerste ‘Politiek Café’. Een veertigtal deelnemers – partijleden maar ook niet-partijleden - discussieerden mee over twee thema’s: mobiliteit en veiligheid. De discussie werd op gang getrokken door Brussels parlements- en gemeenteraadslid Bianca Debaets en door federaal Kamerlid Bercy Slegers. We zetten de belangrijkste conclusies even op een rijtje, op basis van de notities aan de verschillende gesprekstafels:

Mobiliteit

De Leuvensestraat is onvoldoende ‘shop-vriendelijk’ en moet een echte winkel-wandelstraat worden. Sommige deelnemers pleitten ervoor om de parkeerplaatsen duidelijker af te bakenen. Maar het probleem is breder. Als we echt een aantrekkelijker stadscentrum willen, moeten auto’s minder het stadscentrum domineren, o.a. op de Grote Markt, die nu ‘één grote parkeerplaats is’. Het idee van één (ondergrondse) alternatieve parking in de buurt van de Grote Markt, die bovendien het verkeer wegleidt van de Grote Markt, kwam opnieuw naar voren. Dit moet hand in hand gaan met maatregelen om van de Grote Markt een écht stadscentrum te maken (met terrassen, events, …).

Eén deelnemer stelde voor om in de buurt van alternatieve parkeerplaatsen net buiten het centrum een Villo-systeem te plaatsen, waardoor meer mensen de fiets kunnen nemen van en naar het centrum. Parkeergelegenheid moet duidelijk worden aangegeven via bewegwijzering zodat automobilisten niet nodeloos door het centrum moeten rijden.

Veel steun voor het STOP-principe (eerst aandacht voor Stappen, dan Trappen, dan het Openbaar Vervoer, en dan de Privéwagen, zonder auto’s evenwel te stigmatiseren). Dat betekent in de eerste plaats dat, o.a. in het belang van senioren of mensen met beperkte mobiliteit (rolstoelgebruikers!) kapotte of gevaarlijke voetpaden zonder uitstel moeten hersteld worden en regelmatig onderhouden moeten worden. Bovendien moet het onderscheid ‘voetpad-fietspad’ overal duidelijk worden aangegegeven (in de Rooseveltlaan is dit niet altijd het geval). Sommige niet-officiële fietsenstallingen belemmeren voetgangers (CVO);

Deelnemers ervaren het centrum van Vilvoorde in het algemeen als onveilig voor fietsers; de fietser moet worden heropgewaardeerd, en stad en gewest moeten ‘trage wegen’ stimuleren. Bij het opstellen van de begroting (ruimtelijke ordening) moeten voet-en fietspaden, en goede fietsenstallingen worden ingepland. De fietsstallingen op de Grote Markt moeten beter gebruikt worden; kiss-and-ridezoners worden niet voldoende gerespecteerd.

Overleg met de Fietsersbond is noodzakelijk. Een deelnemer pleit voor een Convenant tussen Stad en Fietsersbond. Er moet prioritair aandacht besteed worden aan de 'zwarte punten' (bijv. nood aan een reling aan het fietspad over de buig aan de provinciebaan) of aan specifiek probleemgedrag (onverantwoorde chauffeurs; jongeren die tijdens de spits fietsen met oortjes en GSM of naast elkaar fietsen en het verkeer belemmeren; spookrijden op het fietspad, bijv op de brug);

Er moet ook werk gemaakt worden van (fiets)verbindingen van de verschillende wijken naar het centrum van Vilvoorde.

Veiligheid

De toelichting door Kamerlid Bercy Slegers nam alvast heel wat misverstanden weg over GAS-boetes. Deelnemers legden de nadruk op zo duidelijk mogelijke communicatie door het stadsbestuur, zeker over volgende vragen: waarvoor kan je een GAS-boete krijgen in Vilvoorde, in welke gevallen zal er een gemeenschapsdienst worden opgelegd i.p.v. een geldboete, wie kan een GAS-boete opleggen, hoe kan iemand in beroep gaan? Voor jongeren is gemeenschapsdienst vaak een beter instrument (bijv. jongeren de straten zichtbaar laten schoonmaken, op een zaterdag in het centrum). Er moet ook duidelijk gecommuniceerd worden dat GAS-boeten niet de jongeren viseren; bijna alle GAS-boetes worden opgelegd aan meerderjarigen, ook die cijfers moeten beter gecommuniceerd worden.

Het is ook nuttig om het politiereglement grondig te screenen op GAS-inbreuken, om absurditeiten te vermijden. Dit gebeurt best in overleg met verenigingen en de Jeugdraad. GAS-boetes moeten gebruikt worden met gezond verstand. Ze zijn duidelijk nuttig voor sluikstorten, wildplassen (maar dan moeten er wel voldoende openbare toiletten komen), dubbel parkeren (vooral aan nachtwinkels), lawaai overdag en ’s nachts (‘andere culturen hebben vaak andere gebruiken, maar dit als overlast beschouwen betekent niet dat je een racist bent’), loslopende honden,.... Maar overdrijvingen zijn uit den boze.

Sommigen vinden dat ook de stad en de politie zelf een GAS-boete moeten kunnen krijgen.

Heel wat deelnemers vinden dat Vilvoorde niet noodzakelijk erg onveilig is, maar dat mensen zich wel onveilig voelen, wat even onaanvaardbaar is. Wijkagenten of politiemensen te voet zijn cruciaal om het onveiligheidsgevoel te verminderen; het politiekader moet vervolledigd worden, er moeten meer wijkagenten komen, en ze moeten meer tijd kunnen doorbrengen op straat (minder administratief werk dat even goed of beter door administratief personeel kan worden verricht). Anderen argumenteerden dat ‘meer blauw op straat’ het onveiligheidsgevoel net versterkt.

Iedereen is het erover eens dat sociale controle belangrijk is, en dat bepaalde plaatsen (zoals een ‘drugshoek’ aan de Nolet De Brauwerestraat) mensen onveilig doen voelen. Op dergelijke plaatsen kan aangepaste belichting een oplossing bieden. Meer netheid (ook buiten het centrum) geeft een veiliger gevoel. Volgens sommigen zit het probleem dieper: ’s avonds is het centrum dood, er zijn weinig jeugdclubs, weinig mensen op straat … prioriteit is dus het stadscentrum doen heropleven.

Deelnemers hechtten veel belang aan verkeersveiligheid: overdreven snelheid, onveilig verkeer naar school.

Brussel

Ook de relatie met Brussel was een discussiepunt, gezien de vele raakvlakken (toestroom van nieuwe inwoners uit Brussel; mobiliteitsproblemen, ...). Meerdere deelnemers waren van mening dat ‘het voor Vilvoorde te laat is’: de verfransing heeft zich te ver doorgezet, en de instroom uit Brussel is niet meer te stoppen. Anderen denken dat er meer kan gedaan worden om het samenleven te vergemakkelijken, o.a. door buurtfeesten op wijkfeesten; dergelijke initiatieven moeten worden aangemoedigd.

Drie opvallende thema's die vaak terugkeerden in de discussies: ten eerste het belang van meer sociaal contact (‘mensen zijn individuen geworden die op eilandjes leven’; ‘buren kennen elkaar niet meer’), bijv. door straatfeesten of buurtfeesten, of gewoon door het jaar door (‘zet een stoel op straat’). Ten tweede: contacten met (anderstalige) nieuwkomers blijken vaak erg moeilijk, daar is veel werk te doen (‘hoe bereik je die mensen’, voorwaarde is integratie). En ten derde: ook de eigen verantwoordelijkheid van inwoners is belangrijk (bijv stimuleren van straatvrijwilligers, wijkschoonmaak).

Opvolging

Het is van zeer groot belang dat er nu concreet gevolg wordt gegeven aan de vele suggesties die aan bod kwamen. Die opvolging kan in twee fasen gebeuren:

Ten eerste worden deze conclusies verspreid onder de bestuursleden, die er schriftelijk hun opmerkingen op kunnen geven. Meer bepaald wordt ons bestuur uitgenodigd te reageren op volgende vragen: 'met welke stellingen of suggesties bent u het eens, of totaal oneens?; op welke ideeen moet CD&V verderwerken? welke van hogervermelde thema's zijn prioritair voor politieke actie? welke activiteiten kan CD&V ondernemen? Antwoorden (zo snel mogelijk) op e-mailadresinfo@vilvoorde.cdenv.be

Ten tweede: op basis van de reacties van het bestuur zal de fractie nagaan op welke punten in de tweede jaarhelft interpellaties kunnen worden ingediend of andere concrete acties kunnen worden opgezet.

Daarnaast krijgen alle deelnemers aan het Politiek Cafe een verslag; het verslag wordt ook op de website en op facebook gezet en CD&V-Nationaal zorgt voor een artikel in Ampersand (CD&V-Vilvoorde als  voorbeeld voor andere afdelingen).

Kalender

vrijdag, 13 oktober, 2017
Jongeren op weg naar Burn-out? Over kwetsbaarheid en veerkracht
zaterdag, 14 oktober, 2017
Met Koen Geens op de koffie
maandag, 16 oktober, 2017
Gemeenteraad